OBJECTEN EN INSTALLATIES

TYPEWRITER ( 2014 )

Een machine in hout die letters laat bewegen. Een constructie die verwijst naar het moment in de geschiedenis waarop het handgeschreven boek wordt verdrongen door de drukpers die tekst in grote oplagen kan reproduceren. In een complex samenspel van tandwielen, drijfstangen en nokkenassen vindt elke letter zijn juiste plaats op het papier. Inmiddels zijn we weer getuige van een omslag in het letterbeeld: letters en teksten verlaten hun fysieke plaats op het papier en verdwijnen achter glas. De tekst wordt digitaal. Vertaald in enen en nullen, in eindeloze combinaties en codes vinden zij hun weg naar datgene wat wij met elkaar willen delen en communiceren.

A machine in wood that makes letters move. A construction that refers to the moment in history when the handwritten book is displaced by the printing press that can reproduce text in large numbers. In a complex combination of gears, connecting rods and camshafts, each letter finds its proper place on the paper. We are now witnessing a change in the typeface: letters and texts leave their physical place on the paper and disappear behind glass. The text becomes digital. Translated into ones and zeros, in endless combinations and codes they find their way to what we want to share and communicate with each other.

WOODPECKER ( 2015 )

De machine WOODPECKER is gebouwd zonder voorop vastgesteld plan maar heeft zijn vorm en functies gevonden tijdens het bouwen zelf. Het was mijn bedoeling een machine te bouwen die ritmische (programmeerbare) geluiden kon maken. In de machine zijn een aantal houten trommeltjes verwerkt die met verstelbare nokken worden aangeslagen. Een van de trommels maakt met een vibrerende staaf een trillend en hakkend geluid wat de associatie met een specht oproept.

The WOODPECKER machine was built without a predetermined plan but found its shape and functions during the construction itself. My intention was to build a machine that could make rhythmic (programmable) sounds. A number of wooden drums have been incorporated into the machine that can be set with adjustable cams. One of the drums makes a vibrating and chopping sound with a vibrating rod, which evokes the association with a woodpecker.

video woodpecker

FROZEN MOMENTS ( 2016 )

Dit beeld is een samenvoeging van overgebleven en niet-werkende onderdelen waarvan ik intussen een voorraad verzameld had. “Heel dit radarwerk staat stil….”

This image is a combination of the remaining and non-working parts of which I had collected a stock in the meantime. All gears are now stationary…

RESEARCH IN METAL ( 2017 )

Bedoeld als materiaalschets om te onderzoeken welke mogelijkheden zich aandienen bij het werken met ijzerdraad. De opdracht die ik me ook bij dit materiaal stel is het realiseren van een installatie die een aantal verrassende bewegingen genereert. Mogelijk een aanzet voor een machine op groot formaat.

Intended as a material sketch to investigate the possibilities that arise when working with iron wire. The assignment that I also set for this material is to realize an installation that generates a number of surprising movements. Possibly a starter for a large format machine.

3 DANCERS ( 2017 )

Deze bewegende robotarmen zijn een eerste stap in de richting van machines en installaties die computergestuurde bewegingen uitvoeren. Dit werk is een digitale knipoog naar het schilderij “Trois Danseuses”uit 1889 van de Franse schilder Edgar Degas. Voor dit ballet is een choreografie geschreven in de programmeertaal C++. Als microprocessor heb ik gebruik gemaakt van een Arduino UNO. De muziek “Brooklyn Nights” is gemaakt met het programma “Garage Band”van Apple.

These moving robot arms are a first step in the direction of machines and installations that perform computer-controlled movements. This work is a digital nod to the painting “Trois Danseuses” from 1889 by the French painter Edgar Degas. A choreography has been written for this ballet in the programming language C ++. As a microprocessor I used an Arduino UNO. The music “Brooklyn Nights” is made with the program “Garage Band” from Apple.

video 3 dancers

SHIFTING BALANCE #1 ( 2018)

Geïnspireerd op de mobile constructies van Alexander Calder is dit een poging het beeld om te keren; een staande constructie in een wankel evenwicht dat op willekeurige momenten subtiel verstoord wordt. Een eerste stap in het onderzoek naar de relatie tussen armlengte en contragewicht van elke slinger. Welke invloed heeft dit op de uitslag en de tijdsduur van de slingerbeweging en wat kan het oproepen in de visuele beleving van de toeschouwer?

Inspired by the mobile constructions of Alexander Calder, this is an attempt to reverse the image; a standing construction in a shaky balance that is subtly disturbed at random moments. A first step in the research into the relationship between arm length and counterweight of each pendulum. What influence does this have on the result and duration of the pendulum movement and what can it evoke in the visual experience of the viewer?

video sb#1

SHIFTING BALANCE #2 ( 2018)

Ook in deze constructie is onderzocht hoe een slingerbeweging uit balans gehaald kan worden en hoe dit resulteert in onverwachte en verrassende bewegingen. In tegenstelling tot shifting balance #1 zijn hier geen contragewichten van lood toegepast maar heb ik gebruik gemaakt van cirkels. Afhankelijk van hun formaat en plaatsing op de balansarmen is gezocht naar de momenten waarop de constructie zijn evenwicht hervindt.

“mi mou tous kiklous taratte” / “raak mijn cirkels niet aan” (Archimedes, Syracuse, 212 BC)

Also in this construction it has been investigated how a pendulum movement can be taken out of balance and how this results in unexpected and surprising movements. In contrast to shifting balance # 1, no counterweights of lead have been applied here, but I have used circles. Depending on their size and placement on the balance arms, the moments were searched for when the structure regains its balance.

“mi mou tous kiklous taratte” / “don’t touch my circles” (Archimedes, Syracuse, 212 BC)

video sb #2

ARE YOU LOOKING AT ME ? ( 2019, in progress)

Dit proefmodel is het begin van een nieuw project met bewegende kunstogen. Met een 3D-printer heb ik beugels en draagarmen gemaakt waar de ogen op zijn gemonteerd. Een Arduino-controller en een aantal micro-servo’s zorgen voor de juiste beweging. Belangrijk is het creëren van een realistische oogbeweging. De techniek in dit proefmodel wordt op dit moment toegepast en uitgewerkt in een installatie met meerdere ogen die moeten reageren op beweging en geluid.

This test model is the start of a new project with moving artificial eyes. With a 3D printer I made brackets and suspension arms where the eyes are mounted. An Arduino controller and a number of micro servos ensure the right movement. It is important to create a realistic eye movement. The technology in this test model is currently being applied and developed in an installation with multiple eyes that must respond to movement and sound.

video “are you looking at me ?”

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close