OBJECTEN IN HOUT

TYPEWRITER ( 2014 )

Een machine in hout die letters laat bewegen. Een constructie die verwijst naar het moment in de geschiedenis waarop het handgeschreven boek wordt verdrongen door de drukpers die tekst in grote oplagen kan reproduceren. In een complex samenspel van tandwielen, drijfstangen en nokkenassen vindt elke letter zijn juiste plaats op het papier. Inmiddels zijn we weer getuige van een omslag in het letterbeeld: letters en teksten verlaten hun fysieke plaats op het papier en verdwijnen achter glas. De tekst wordt digitaal. Vertaald in enen en nullen, in eindeloze combinaties en codes vinden zij hun weg naar datgene wat wij met elkaar willen delen en communiceren.

video

A machine in wood that makes letters move. A construction that refers to the moment in history when the handwritten book is displaced by the printing press that can reproduce text in large numbers. In a complex combination of gears, connecting rods and camshafts, each letter finds its proper place on the paper. We are now witnessing a change in the typeface: letters and texts leave their physical place on the paper and disappear behind glass. The text becomes digital. Translated into ones and zeros, in endless combinations and codes they find their way to what we want to share and communicate with each other.

WOODPECKER ( 2015 )

De machine WOODPECKER is gebouwd zonder voorop vastgesteld plan maar heeft zijn vorm en functies gevonden tijdens het bouwen zelf. Het was mijn bedoeling een machine te bouwen die ritmische (programmeerbare) geluiden kon maken. In de machine zijn een aantal houten trommeltjes verwerkt die met verstelbare nokken worden aangeslagen. Een van de trommels maakt met een vibrerende staaf een trillend en hakkend geluid wat de associatie met een specht oproept.

The WOODPECKER machine was built without a predetermined plan but found its shape and functions during the construction itself. My intention was to build a machine that could make rhythmic (programmable) sounds. A number of wooden drums have been incorporated into the machine that can be set with adjustable cams. One of the drums makes a vibrating and chopping sound with a vibrating rod, which evokes the association with a woodpecker.

FROZEN MOMENTS ( 2016 )

Dit beeld is een samenvoeging van overgebleven en niet-werkende onderdelen waarvan ik intussen een voorraad verzameld had. “Heel dit radarwerk staat stil….”

This image is a combination of the remaining and non-working parts of which I had collected a stock in the meantime. All gears are now stationary…

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close