10 STELLINGEN OVER HET AMBACHT

 • Niet alles waar handmade op staat is met de hand gemaakt.
 • Het ambacht is eeuwenoud; de bijzondere waardering ervoor nog geen 150 jaar.
 • Als alles weer handmatig moet dan overleven wij nog geen week.
 • Handenarbeid en techniek zijn even belangrijk als rekenen en taal.
 • Je laten inspireren door het ambacht impliceert geen terugkeer naar het verleden: leer van de geschiedenis maar richt je op de toekomst.
 • Het ambacht kent talloos veel meer varianten dan klompen maken, pottenbakken en mandenvlechten.
 • Het verwerven van vakmanschap maakt je gelukkig en een beter mens.
 • Niet alle ambacht is degelijk, eerlijk en uniek: er is ook waardeloos, vals en clichématig ambacht.
 • Ambacht en technologie zijn niet tegengesteld: ook 3D-printen en lasersnijden vereisen vakmanschap.
 • Omarm het ambacht maar blijf kritisch.

bron: “HAND MADE – lang leve het ambacht”. Boymans van Beuningen (mei 2013)

 

10 POSITIONS ABOUT THE CRAFTS

 • Not everything that says handmade is made by hand.
 • The craft is centuries old; the special appreciation for it for less than 150 years.
 • If everything has to be done manually again, we will survive less than a week.
 • Manual labor and technology are just as important as arithmetic and language.
 • Being inspired by the craft does not imply a return to the past: learn from history but focus on the future.
 • The craft has many more variants than clog making, pottery and basket weaving.
 • Acquiring craftsmanship makes you happy and a better person.
 • Not all craftsmanship is solid, honest and unique: there is also worthless, false and clichéd craft.
 • Craftsmanship and technology are not the opposite: 3D printing and laser cutting also require professional skill.
 • Embrace the craft but remain critical.

source: “HAND MADE – long live the craft”. Boymans van Beuningen (May 2013)